Asukkaalle

Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opiskelijahuolto on opiskeluympäristön hyvinvoinnin edistämistä sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskelijoiden osallisuutta oman työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä tulee tukea. Vastuu opiskelijahuollosta kuuluu osaltaan kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville.

Opiskelijahuoltoryhmän toiminta

Ryhmä kokoontuu vähintään kerran jakson aikana.  Ryhmän muodostavat rehtori (pj), opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaajat. Ryhmää voidaan tarvittaessa täydentää muilla asiantuntijoilla (aineenopettaja, terveydenhoitaja, sosiaalitoimen edustaja)

Erityistä huomiota kiinnitetään syrjäytymisvaarassa oleviin opiskelijoihin (poissaolot).
Työrauhan varmistaminen ja kiusaamistilanteisiin puuttuminen kuuluvat ryhmän toiminnan piiriin.

OH-ryhmään tulee ottaa yhteyttä heti (kuka tahansa) kun on aihetta epäillä tekijöitä, mitkä heikentävät opiskelijan opiskelumenestystä ja/tai hyvinvointia.
- Opiskelijahuoltoryhmän kokouksesta voidaan laatia muistio, jossa opiskelija ja koulu sopivat ja sitoutuvat ”selviytymisohjelman” toteuttamiseen.
- Muistio lähetetään huoltajalle (alle 18-vuotiaasta) ja asianomaisille opettajille.

Opetussuunnitelma