Asukkaalle

 

Lupapiste V1

Rakennusluvat haetaan verkossa osoitteessa www.lupapiste.fi 

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voi hakea rakentamisen lupia sekä hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Se kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen.

Lupapisteessä voit edistää asiointia yhdessä hankkeen muiden osapuolten kanssa ja samalla kaikki pysyvät tietoisina siitä, miten hanke etenee. Lupapisteessä hakemukselle on oma keskustelukanava, jossa asiointia voidaan hoitaa eri tahojen kesken. Näin kaikki lisäselvitykset ja tiedot näkyvät kaikkien eri osapuolien kesken ja keskustelu on selkeämpää. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille. Piirustukset tulee lisätä lupapiste-palveluun sähköisesti.

Lupapiste palvelussa asiointia voidaan jatkaa päätöksen jälkeen aina hankkeen valmistumiseen asti.  Viranomaisille voi tehdä myös neuvontapyyntöjä palvelun kautta jo ennen hankkeen käynnistymistä.

Palvelu on avoinna kaikille rakentamista suunnitteleville kuntalaisille. Palveluun rekisteröidytään ensimmäisen käyttökerran yhteydessä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelun käyttö on selkeä ja sivuilta löytyy selkeät ohjeet ohjelman käytölle. Luvan voi hakea verkossa 24/7. 

Pikaopas lupapisteen käyttöön 

Petäjäveden kunnan rakennusjärjestys 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maankäyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Petäjäveden kunnassa noudatettava rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.).

 

Rakennusvalvonta

Suomessa rakentamisen ja maankäytön lainmukaisuutta valvoo rakennusvalvonta maankäyttö- ja rakennuslain perusteella. Petäjäveden kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii teknisen lautakunnan lupajaosto ja rakennustarkastaja. 

Rakentamisen ohjaus 

Rakentamisen ja maankäytön keskeinen ohjaus annetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sen nojalla annetuissa asetuksissa. 
Paikallisia määräyksiä annetaan kunnan rakennusjärjestyksessä. Rakennusjärjestyksessä ohjataan mm. rakennuksen sijoittamisesta ja soveltumisesta ympäristöön. Lainsäädännöllä, asetuksilla ja rakennusjärjestyksellä annetaan rakentamisen vähimmäisvaatimukset ja hankekohtaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvä määrittelee tavoiteltavan laatutason rakentamiselleen joka voi olla vaadittua parempikin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittelee rakentamisen vastuusta ja velvoitteista. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on vastuu rakennushankkeesta. Vastuun ja huolehtimisvelvollisuuden täyttymiseksi hankkeessa on oltava mukana mm. pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Suunnittelijoille ja työnjohtajille on asetettu vaatimuksia koulutuksen ja kokemuksen suhteen hankkeen ja suunnittelutehtävän vaativuus huomioiden.

Kaavoituksella ohjataan ja määrätään yksityiskohtaisestikin rakennuspaikasta, rakennettavasta rakennuksesta ja vaadituista järjestelyistä rakennuspaikalla. Ranta-alueilla on pääosin voimassa vesistöjen rantayleiskaava. Lisäksi ranta-alueille on laadittu rantakaavoja. Näiden lisäksi on voimassa asemakaavoja ja osayleiskaavoja. Maakuntakaava käsittää kuntaa laajemman alueen ja ohjaa maankäyttöä maakunnan tasolla.Rakentamisessa ja rakennetun ympäristön kunnossapidossa on huomioitava myös perinteet ja suojeltu ympäristö ja suojellut rakennukset. Petäjäveden vanha kirkko on ympäröivine vaikutusalueineen yksi Petäjäveden keskeisistä erityishuomiota vaativista kohteista rakennetun ympäristön kannalta.
 

Lupajärjestelmä

Rakentamiseen ja maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen tarvitaan pääsääntöisesti aina lupa. Rakentamistoimenpiteeseen voi ryhtyä rakennusluvan, toimenpideluvan tai maisematyöluvan saatuaan. Eräissä hankkeissa rakennusluvan tai toimenpideluvan sijasta edellytetään vain kevennetyn toimenpideilmoituksen tekemistä. Kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan lisätietoa siitä minkälaisen luvan kulloinenkin hanke edellyttää.

Luvassa määrätään tarvittavista ehdoista, erityissuunnitelmista ja rakennustarkastajan rakentamisen aikaisista katselmuksista, kuten esimerkiksi aloituskokous, rakennekatselmus, käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus.

Rakennusvalvonnassa noudatetaan Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut -taksaa.

Hyviä käytäntöjä

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, pätee rakentamiseen erinomaisesti. Kun haaveilet rakennushankkeesta, on hyvä ottaa hankkeeseen mukaan jo varhaisessa vaiheessa pätevät suunnittelijat. Suunnitteluun tulee varata riittävästi aikaa ja resursseja. Suunnitteluvaiheessa määritellään merkittävin osa tulevista kustannuksista ja käytön aikaisista kuluista esim. energiankulutuksen suhteen.

Rakennuspaikan kaavatilanne sekä kaavan ja siihen liittyvän mahdollisen rakentamistapaohjeen vaatimukset on syytä selvittää jo hankkeen alussa. Ennen luvan hakemista on hyvä käydä yhdessä pääsuunnittelijan kanssa rakennusvalvonnassa hanke läpi jo luonnosvaiheessa ja näin voidaan joustavasti ottaa huomioon myös mahdolliset luvassa edellytettävät asiat jo suunnitteluvaiheessa. Kun lupahakemus on huolellisesti koottu ja asiakirjat täyttää niille asetetut vaatimukset, lupakäsittely etenee joustavasti ja rakentaminen pääsee alkuun suunnitellusti. Lupakäsittelyyn on hyvä varata myös riittävästi aikaa. Normaali luvan käsittelyaika on 2-3 viikkoa.

 

 

 

Ajankohtaista


Rakennustarkastajan tavoitat toimistolta ilman ajanvarausta maanantaisin. Muina aikoina on hyvä sopia aika tapaamiselle.


Yhteystiedot

 Petäjäveden kunta
Rakennusvalvonta
Suutarintie 4 41900 PETÄJÄVESI

Rakennustarkastaja Jukka Vähäsöyrinki

puh. 0400 673 251
jukka.vahasoyrinki(at)petajavesi.fi

 

Kiinteistösihteeri Merja Kapanen
puh. (014) 2673 006
merja.kapanen(at)petajavesi.fi

 

Rakennustarkastajan päätökset

17.2.2017 

17.2.2017

28.2.2017

17.3.2017

20.3.2017

Teknisen lautakunnan lupajaoston päätökset

 

Määräykset, ohjeet ja lomakkeet

Rakennusjärjestys

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut

Lomakkeet

Kaavoitus

Lisätietoja rakentamiseen liittyen

Rakennuksen käyttöönoton edellytykset (muistilista)

YM.fi maankäyttö ja rakentaminen